PL |  EN

Terminarz realizacji projektu

1.        Aplikacja do konkursu w ramach PO IiS - 30.09.2008
2.        Decyzja pozwolenia na budowę I – Nr 508/09 - 11.05.2009
3.        Decyzja MKiDN o przyznaniu dofinansowania - 23.06.2009
4.        Ostateczne pozwolenie na budowę I - 09.07.2009
5.        Podpisanie umowy o dofinansowanie MKiDN - 21.09.2009
6.        Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu - 28.09.2009
7.        Podpisanie umowy na dostawę i montaż organów - 22.12.2009
8.        Podpisanie umowy na roboty budowlane - 21.01.2010
9.        Uchylenie pozwolenia na budowę – wyrok WSA - 21.01.2010
10.        Uprawomocnienie wyroku uchylającego pozwolenie - 08.04.2010
11.        Decyzja pozwolenie na budowę II – NR 789/10 - 02.07.2010
12.        Ostateczne pozwolenie na budowę II - 31.08.2010
13.        Przekazanie placu budowy Generalnemu Wykonawcy - 08.09.2010
14.        Rozpoczęcie robót budowlanych - 14.09.2010

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.