PL |  EN

2012 Styczeń

W styczniu 2012 roku nie prowadzono robót budowlanych projektu.

Został rozstrzygnięty przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji „Inwestor” sc. z Dąbrowy Górniczej, z którym dnia 19.01.2012 roku podpisano umowę.

Komisja przetargowa udzielała odpowiedzi na pytania wykonawców w przetargu nieograniczonym na Kontynuację i zakończenie robót budowlanych projektu, ogłoszonym dnia 30.12.2011 roku. Otwarcie ofert przesunięto na dzień 15.02.2012 roku.

W styczniu zakończyła się wynikiem pozytywnym kontrola ex post zamówień na roboty dodatkowe projektu przeprowadzona przez WWPE.

Dnia 14.01.2012 roku złożono w WWPE jedenasty Wniosek o płatność pośrednią projektu.

Dnia 11.01.2012 roku przekazano Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego zapotrzebowanie na środki dotacji w 2012 roku, zaś dnia 16.01.2012 roku rozliczenie dotacji za 2011 rok.

Wartość netto robót budowlanych wykonanych w grudniu 2012 roku wyniosła 3 230 000,00 zł.

W części nadbudowywanej kontynuowano roboty w obrębie dachu i patio, posadzki i izolacje poziome oraz ślusarkę.

W części dobudowywanej docieplano elewację w systemie Baumit.

Kontynuowano prace instalacyjne: elektryczne, niskoprądowe i sanitarne w całym obiekcie.

W dniach 05, 12 i 19 grudnia 2012 roku odbyły się rady techniczne na terenie budowy z udziałem wykonawcy, projektanta, Inżyniera Kontraktu i inwestora.

Ustalono z firmą Schuke BerlinerOrgelbauwerkstatt GmbH początek montażu organów w budynku Filharmonii Śląskiej na 02 września 2013 roku.

Na koniec grudnia 2012 roku zaawansowanie finansowe kontraktu na Kontynuację i zakoń¬czenie robót budowlanych projektu osiągnęło 40,21% wartości umownej, natomiast całkowite finansowe zaawansowanie projektu wyniosło 52,20% wartości zapisanej w umowie o dofinansowanie projektu w ramach PO IiŚ.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.