PL |  EN

2010 Listopad

Rozbudowa i remont budynku odbywają się zgodnie z harmonogramem; w listopadzie wykonano kilkadziesiąt pali betonowych metodą jet-grountingu, przygotowano teren pod wykopy. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się spotkanie poświęcone realizacji rozbudowy i wyjaśnieniu powodów opóźnień realizacji projektu (pierwotnie zakładano przekazanie placu budowy Wykonawcy w maju 2010, przekazano – we wrześniu, ze względu na wyrok WSA). Wyjaśniane były także zasady rozliczeń zaliczek związanych z finansowaniem inwestycji z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.