PL |  EN

2012 Kwiecień

W kwietniu generalny wykonawca – Mostostal Warszawa SA – kontynuował prace rozbiórkowe i ziemne w istniejącym budynku – pogłębiał piwnice dla wykonania przepony fundamentowej oraz rozpoczął wykonywanie rdzeni żelbetowych od poziomu piwnic.

W nowym budynku wykonywano ścianki działowe, kontynuowano roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania oraz rozpoczęto montaż instalacji elektrycznych. Posadowiono dźwig niezbędny do prowadzenia dalszych robót konstrukcyjnych.

W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych na poziomie parteru odkryto dawne fundamenty związane z wcześniejszym użytkowaniem obiektu. O znalezisku poinformowano Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który dnia 18.04.2012 r. dokonał oględzin i zalecił wykonanie inwentaryzacji. Zalecenie zrealizowano.

Dnia 18 i 25 kwietnia 2012 roku odbyły się rady techniczne na terenie budowy z udziałem generalnego wykonawcy, inżyniera kontraktu oraz przedstawicieli inwestora i Urzędu Marszałkowskiego.

Dnia 18.04.2012 roku Mostostal Warszawa SA przekazał inwestorowi wstępną wersję zaktualizowanego Harmonogramu robót budowlanych projektu.

Na początku kwietnia 2012 uzgodniono z WWPE najważniejsze załączniki do Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO IiŚ 2007-2013.

Dnia 26.04.2012 roku Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził częściowy program rzeczowo-finansowy projektu na pierwsze 3 kwartały 2102 roku i dnia 30.04.2012 roku podpisano umowę dotacji dla projektu.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.