PL |  EN

2011 Kwiecień

Na początku kwietnia zakończono skuwanie tynków oraz demontaż sufitów. Podjęto decyzję, iż palowanie od strony ul. Sokolskiej prowadzone będzie wewnątrz budynku, dzięki czemu nie będzie potrzeby zajęcia chodnika. W połowie miesiąca zakończono ekspertyzę konstrukcyjną istniejącego budynku, w oparciu o którą zostanie wykonany projekt wzmocnienia. Dnia 11 kwietnia Inwestor podpisał aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy generalnego wykonawcy robót budowlanych. Na prośbę firmy Schuke z Berlina, przeanalizowano warunki techniczne konieczne do montażu organów i ustalono najwcześniejszy termin dostawy instrumentu na początek czerwca 2012 roku. Wizyta przedstawicieli firmy Schuke w celu dokonania uzgodnień technicznych oraz podpisania aneksu do umowy zaplanowana została na maj 2011. Przez cały miesiąc prowadzone były prace związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego pod budynkiem Filharmonii metodą jet-grountingu, które zakończono w przeszło 90%. W części dobudowywanej wykonano płytę fundamentową i przystąpiono do budowy ścian parteru. W kwietniu, ze względu na okres świąteczny odbyły się 3 narady na budowie.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.